Врегулювання спорів щодо постачання природного газу

Всі спори та розбіжності, які виникають під час тлумачення й застосування Договору про постачання природного газу або зв’язку з цими Договорами, якості послуг, а також інші суперечки, що можуть виникнути при взаємодії між ТОВ «ПІВДЕННО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (далі — Постачальник) і Споживачем, вирішуються шляхом переговорів та консультацій у справедливий та швидкий спосіб.

Постачальник зобов’язується розглянути всі скарги, отримані від Споживача, і протягом одного місяця повідомити про їх розгляд.

Якщо шляхом переговорів не було досягнуто згоди, Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — Регулятор) у відповідності до ст. 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд суду у відповідності до умов договору та чинного законодавства України.


Функції та повноваження Регулятора

Регулятор забезпечує:

 • захист прав і законних інтересів Споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг;

 • розгляд звернень таких Споживачів та врегулювання спорів;

 • надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора.


Нормативна база, що регулює права та обов’язки Споживача, який не є побутовим

Права та обов’язки Споживача природного газу здійснюється до ст. 13 Закону України «Про ринок природного газу» та Правил постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕПК від 30.09.2015 № 2496.

Права та обов’язки Споживача електричної енергії здійснюється відповідно до ст. 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕПК від 14.03.2018 № 312.


Права непобутового Споживача природного газу:

 • вільно обирати постачальника природного газу;

 • безоплатно змінювати постачальника, крім випадків, що передбачені абзацом другим частини першої ст. 14 Закону України «Про ринок природного газу»;

 • отримувати інформації про загальні умови постачання ( в тому числі ціни), права та обов’язки споживача, зазначення законодавчих актів, якими регулюються відносини між споживачем та постачальником, наявні способи досудового врегулювання спорів з постачальником;

 • отримувати природний газ належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припиненні (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;

 • безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;

 • достроково розривати договори постачання природного газу, якщо постачальник повідомив споживачу про намір внесення змін до договору постачання в частині умов постачання та нові умови виявилися неприйнятними;

 • одночасно укладати декілька договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;

 • безкоштовно отримувати інформацію щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;

 • самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

 • вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору;

 • інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.


Обов’язки непобутового Споживача природного газу

 • укласти договір про постачання природного газу;

 • забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договору постачання;

 • не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

 • забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених осіб оператора газотранспортної системи та/або газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу з метою встановлення вузлів обліку газу;

 • припиняти (обмежувати) споживання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;

 • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

 • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

 • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
  - порушення строків оплати за договором;
  - відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
  - перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
  - відсутності укладеного договору постачання природного газу.

 • інші обов’язки відповідно до законодавства та укладених договорів.

 • У разі порушення або невиконання своїх обов’язків Споживач несе відповідальність згідно із законом.


Нормативна база, що регулює права та обов’язки Постачальника природного газу споживачам, які не є побутовими

У разі постачання природного газу Споживачу, який не є побутовим, права та обов’язки Постачальника природного газу встановлені відповідно до Розділу ІІ Правил постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496.

У разі постачання електричної енергії Споживачу, який не є побутовим, права та обов’язки Постачальника електричної енергії встановлені відповідно до Розділу 5.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕПК від 14.03.2018 № 312.


Права Постачальника природного газу

 • укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природній газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

 • отримувати від споживача своєчасну оплату за природній газ відповідно до умов договору;

 • безкоштовний доступ до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 • отримувати повну та достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір постачання, щодо режимів споживання природного газу;

 • ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та до вимог Правил постачання;

 • інші права, передбачені Правилами та чинним законодавством.


Обов’язки Постачальника природного газу

 • дотримуватись вимог Правил постачання;

 • забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

 • забезпечувати подання необхідних документів для підтвердження оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;

 • розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;

 • своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію та дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання;

 • своєчасно повідомляти споживача про перебування постачальника в процесі ліквідації, або визнання його банкрутом, або проходження постачальником по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або якщо його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про в разі відсутності ресурсу природного газу;

 • дотримуватись мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

 • пропонувати споживачу за договором постачання вибір способів оплати за природний газ, що постачається та споживається;

 • створити точки контакту для надання інформації споживачам;

 • повідомляти про намір змінити умови договору постачання природного газу не пізніше ніж за 30 днів до запланованого набрання чинності таких змін. Також споживач має бути повідомлений про його право відмовитись від запропонованих змін;

 • інші обов’язки, відповідно до чинного законодавства та укладених договорів.

У разі порушення або невиконання своїх обов’язків Постачальник несе відповідальність згідно із законом.


Розгляд скарг та врегулювання спорів

Регулятор розглядає скарги Споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг і вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема, з питань:

 • доступу/приєднання до електричних, теплових і газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання та водовідвеження;

 • дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;

 • якості товарів і послуг, які надаються Споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;

 • інших питань, розгляд яких законом віднесено до компетенції Регулятора.

Розгляд Регулятором скарг від Споживачів здійснюється відповідно до норм Закону України «Про звернення громадян».

Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.

Під час розгляду скарг та вирішення спорів задля встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів, Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, які провадять діяльність в сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію.

Задля прийняття рішення щодо спірного питання Регулятор має право проводити попередні слухання (порядок проведення яких визначає Регулятор) із залученням заінтересованих осіб, а також, за потреби, проводити позапланові перевірки.

За результатами розгляду скарги та вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:

 • припинення порушення законодавства суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг;

 • припинення порушення ліцензійних умов суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг;

 • накладання у встановленому порядку штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг;

 • припинення розгляду звернення заявника.

Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку. Рішення, що прийняте Регулятором в процесі досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

Особа, відповідальна за врегулювання спорів від ТОВ «ПІВДЕННО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

Директор Бахтін Артур Андрійович:

Місцезнаходження: 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 110, кв. 9

Адреса для листування: 01015, м. Київ, а/с 32

e-mail: [email protected]

Телефон: +38 (066) 536 00 86

Режим роботи:

Пн-Чт: 09:00—18:00

Пт: 09:00—16:45

Сб, Вс — вихідні